Privacy statement Business Awards Baronie van Breda

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. De Stichting Business Awards Breda e.o (hierna De Stichting) behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook. 
 

Informatie op de site

De Stichting doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correct informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties ov er de nauwkeurigheid , geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Deze site kan verbindingen of verwijzingen naar andere site bevatten maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de Stichting gecontroleerd. De Stichting wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico. 
 

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten , beelden en geluid van deze site behoren aan de Stichting.
 

Aansprakelijkheid

De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook die het direct of indirect gevolg is van het gebruik van en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal De Stichting aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van De Stichting. In de voornoemde gevallen van opzet op grove schuld zal de aansprakelijkheid van De Stichting te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade. 
 

Privacy

Voor de Stichting is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt de Stichting in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. Dit houdt ook in dat persoonsgegevens en beeldmateriaal van personen enkel en uitsluitend kunnen worden gebruikt voor promotie van de eigen doelstelling van de Stichting en dat deelnemers met hun naam en organisatie inzichtelijk zijn voor andere deelnemers van het Event. 

U kunt ons helpen door misbruik en eventuele fouten te corrigeren door ons een mail te sturen met u bemerkingen naar info@babvb.nl